Pure M

Olivier Beherman, directeur/eigenaar van Health Invest en lid van de Raad van Bestuur van de Beherman Group, is aangesteld als eindverantwoordelijke voor de ontwikkeling en verwezenlijking van het project Pure M in Mechelen. Het project voorziet in de bouw van een meerledig kantoorgebouw met ondergrondse parkeergarage in stadsvernieuwingsgebied Raghenopark in het hart van Mechelen. Hieronder meer informatie over de initiatiefnemers, Mechelen en het project Pure M.

Beherman Groep

De Beherman Groep is een Belgische multi-sectorale handelsonderneming die zijn hoofdvestiging heeft in Bornem bij Antwerpen. De groep verwierf door de jaren heen in de Benelux een goede reputatie met de import, verdeling, bouw en assemblage van vrachtwagens en auto’s van in totaal 26 merken. Naast de activiteiten in de automobielsector legde de groep zich toe op andere operationele bezigheden, op het gebied van informaticabeheer en -ontwikkeling, financiële dienstverlening en herverzekeringspolen, evenals residentieel en industrieel vastgoed.

Vooralsnog blijft voor Beherman de automobielsector de core-businesskernactiviteit van de groep. Momenteel is de onderneming verantwoordelijk voor een Mitsubishi netwerk van 58 Mitsubishi dealers en 32 agenten, voor 39 FUSO distributeurs in België en Luxemburg en 84 Saab service- en reparatiecentra in de Benelux en Frankrijk. Daarnaast wil de groep zich nadrukkelijk gaan toeleggen op projectontwikkeling en het beheer van residentieel en zakelijk vastgoed.

In 2012 werd door de Beherman Groep het bedrijf Sustainable Development Mechelen NV (SDM) opgericht. SDM realiseert de gecentraliseerde dienst voor bloedtransfusie van het Vlaamse Rode Kruis op een deel van het Ragheno-Park in Mechelen, naast haar hoofdkwartier.

Voor de 13 hectaren die de Beherman Groep in bezit heeft, wordt de laatste hand gelegd aan een projectplan met residentiële en zakelijke bouwcomponenten, dat borg moet staan voor een duurzame ontwikkeling van het gebied gebaseerd op een gezonde, economische rentabiliteit, een minimale ecologische impact en een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het eerstvolgende kantoorproject dat in het kader van dit grote stedelijke vernieuwingsplan in de markt wordt gezet, krijgt de naam ‘Pure M’ mee.

Mechelen, het nieuwe centrum van België!

Elke ochtend en avond klinkt op de Vlaamse en Waalse radiozenders de litanie van de verkeersopstoppingen. Files op de Brusselse en Antwerpse ring, stilstaand verkeer op de N16 en de N21, hinder op de E40 bij Gent en E313 bij Hasselt. De naam Mechelen valt zelden in de dagelijkse opsommingen. Mooi voor de Mechelaars, maar ook voor het bestuur van de stad. Dat kan Mechelen niet alleen aanprijzen als een charmante stad, maar ook als centraal gelegen en vlot bereikbaar via de weg.

Door zijn centrale ligging is Mechelen ook vlot bereikbaar per trein vanuit zowat alle Belgische en Europese steden. Vanuit Brussel, Leuven en Antwerpen sta je in amper 20 minuten in de stad. De treinstations en het busstation bevinden zich op wandelafstand. De internationale luchthaven Zaventem (Brussels Airport) bevindt zich op 10 minuten met de trein.

Het stadsbestuur ijvert al geruime tijd om de nu al goede ligging en bereikbaarheid van Mechelen nog verder te optimaliseren. En dat werpt zijn vruchten af. Net door die ligging tussen Antwerpen en Brussel raakt Mechelen steeds meer in trek bij bedrijven die lijden onder de verminderde toegankelijkheid van die grootsteden. Meer lokale bedrijvigheid levert opnieuw meer inwoners op. De voorbije tien jaar nam het inwonersaantal van Mechelen dan ook met ruim 7000 zielen toe, tot een bevolking van 83.000 inwoners. Er wonen meer mensen in een straal van 25 km rondom de Grote Markt van Mechelen dan in dezelfde straal rondom die van Antwerpen en Brussel. Om dit potentieel van stad en ligging nog beter te benutten, is een grootschalig herontwikkelingsplan bedacht. Daarin staat de stationsomgeving centraal.

De komende jaren gaat de stationsomgeving van Mechelen volledig op de schop. Niet alleen krijgt de stad een nieuw hoofdstation, ook worden de belendende percelen opnieuw ingericht. Zij zullen deel uitmaken van het nieuwe hart van de stad.

De Beherman Groep is een belangrijke partij in het stedelijk vernieuwingsproject. De groep is eigenaar van ruim dertien hectare grond in het plangebied, dat de naam “Ragheno-Park” draagt. De groep heeft recentelijk succesvolle onderhandelingen met de bevoegde overheden gevoerd over de sanering van een deel van het terrein, dat historisch vervuild is en waarvoor een Brownfieldconvenant is bekomen. Met de invulling van een deel van het projectgebied is inmiddels een aanvang gemaakt. De gecentraliseerde dienst voor bloedtransfusie van het Vlaamse Rode Kruis, dat op dit moment in aanbouw is en in de loop van dit jaar wordt opgeleverd, vestigt zich in het Ragheno-park. Het is het begin van een vernieuwing van de stationsomgeving die Mechelen in de nabije toekomst niet alleen in beweging, maar ook nog eens nadrukkelijk op de kaart zal zetten.

De strategische uitbouw van de ruime stationsomgeving is één van de krachtlijnen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Mechelen. Het is het meest ingrijpende stadsontwikkelingsproject van de stad Mechelen voor de volgende decennia en het heeft een duidelijke internationale uitstraling. In het Mechelen van de 21e eeuw aan het Spoor wordt resoluut gekozen voor een duurzaam mobiliteitsconcept, een gedurfde architectuur en nieuwe stedenbouwkundige oplossingen. Dat resulteert in de aanleg van een nieuw spoorlijntracé (Bypass) en van een noodzakelijke ontsluitingsweg voor personen- en vrachtvervoer (Tangent), in de uitbouw van een multimodaal trein- en busstation en in de heraanleg van straten en pleinen in de omgeving van het station, met een aangepaste verkeerscirculatie tot gevolg. De aanleg van de Bypass is dringend nodig om een snelheidsverhoging van 100 km/u naar 160 km/u mogelijk te maken voor doorgaande internationale treinen ter hoogte van het station Mechelen, zodat een capaciteitsverhoging van het station Mechelen kan worden geraliseerd in het kader van o.a. het Diabolo- project en het GEN- project.
Mechelen Station is het belangrijkste openbaar vervoersknooppunt van Mechelen, het zuiden van de provincie Antwerpen en het noorden van de provincie Vlaams-Brabant, ook voor het busvervoer. Vanuit het station van Mechelen wordt de omliggende regio ontsloten: zowel de stad, de voorstad als de verder gelegen gemeenten. Het is dan ook een halte voor alle stads- en streeklijnen. Het nieuwe station zal zich op 7 minuten wandelafstand bevinden van het Ragheno-Park.

De Tangent en de Bypass maken deel uit van één infrastructuurproject met een hoge stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit. Beide infrastructuren zijn op een geïntegreerde wijze ontworpen. De overlast voor de stad en haar bewoners/gebruikers tijdens de uitvoering van de werken moet minimaal zijn. De functie van het stationsgebouw – een ontwerp van Eurostation met als architecten Salvatore Bono en Brent Turchak – wordt op een toekomstgerichte en gebruiksvriendelijke manier ingericht.

Het nieuwe station moet de motor van de regeneratie van de wijde omgeving worden. Zuid-oostelijk van het station zal een gemengde woon-en werkwijk verrijzen die de 21e eeuw naar het middeleeuwse Mechelen moet brengen. Een wijk, die aantrekkelijk moet zijn om in te wonen, maar vooral ook ruimte moet bieden aan bedrijven en organisaties die elders in België geconfronteerd worden met ruimtelijke beperkingen (geen uitbreidingsmogelijkheden), slechte bereikbaarheid en financiële besognes (te hoge huren). Allemaal beperkingen die niet bestaan in het Raghenopark-gebied, dat de Beherman Groep met enkele partners gaat ontwikkelen.

Om het nieuwe projectgebied te realiseren heeft de Beherman Groep sinds 2012 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het ervaren Eurostation-team en de Groep De Paepe. Het betreft een duurzame ontwikkeling, op een economisch rendabele basis, sociaal-maatschappelijk verantwoord en met een minimale ecologische impact op de omgeving. Volledig binnen die randvoorwaarden lanceert de Beherman Groep nu in dit gebied het eerste grote project dat de naam “Pure M” heeft meegekregen.

“Pure M” is de ambitieuze voortrekker van de verdere ontwikkeling van het Ragheno-park

Het project “Pure M” situeert zich in het nieuw te ontwikkelen stadsgedeelte van het “Ragheno-Park”, dat zich net ten zuiden van de Mechelse ring bevindt op een steenworp van het Centraal Station Mechelen.In het ontwikkelingsgebied realiseerde SDM (Sustainable Development Mechelen), waarvan de Groep Beherman 50 % aandeelhouder is, eerder al eigenhandig de verwezenlijking van het nieuwe hoofdkantoor van het Rode Kruis Vlaanderen. Verwacht wordt dat dit complex nog dit jaar wordt opgeleverd.

“Pure M” is een kantoorontwikkeling van 20.000 m² en heeft de ambitie om met een kwaliteitsvolle en hedendaagse architectuur een voortrekkersrol te spelen voor de verdere ontwikkeling van het Ragheno-gebied. “Pure M” werd ontworpen door Jaspers & Eyers Architecten.

Door de inplanting van kantoorfuncties langs de Motstraat zal een buffer ontstaan tussen enerzijds de Motstraat en de bestaande spoorinfrastructuur en anderzijds het achterliggende gebied dat vooral uit wooneenheden zal bestaan. Daar het een belangrijke ontwikkeling betreft, is gekozen om het totaalprogramma onder te brengen in drie verschillende volumes. Dit om de schaal van het project met het achterliggend woongebied op een respectvolle manier te harmoniseren. Eén groot gebouw zou als te massief worden ervaren.

Nu worden rondom een centraal plein drie organische volumes concentrisch geroteerd, waardoor een interessante volumewerking met verrassende doorzichten ontstaat. Het project opent zich naar de Motstraat die in de toekomst een nieuw tracé zal krijgen en daardoor als belangrijke verkeersas in het nieuwe stadsdeel zal fungeren. Door de strategische ligging en de moderne architectuur zal “Pure M” de herkenbaarheid van het nieuwe knooppunt langs de Motstraat niet alleen ondersteunen maar ook versterken. Het zal de poort vormen voor de ontsluiting van het nieuwe stadsdeel, een beeldbepalend gebouw in de Ragheno-buurt.

Het is de bedoeling dat de drie bouwvolumes op een verhoogd maaiveld worden geplaatst. De groene sokkel wordt landschappelijk aangelegd en herbergt de nodige parkeerplaatsen en fietsenstallingen. Bovendien zal het als groene buffer optreden voor de woningen in het binnengebied. Het centrale binnenplein kan langs drie zijden worden ontsloten. Op deze manier wordt de gehele site toegankelijk voor voetgangers en kan het in de toekomst als alternatieve en kleinschalige looproute worden opgenomen.

De gevels van het project kenmerken zich door elementen die op een continue rationele module rondom het gebouw geplaatst worden. De verticale geleding sluit aan bij de bestaande verticaliteit van het nieuwe gebouw van het Rode Kruis en de schaal van de woningtypologie en versterkt tegelijk de volumewerking van de drie organische volumes. Bovendien zorgen ze samen met horizontale oversteken voor een zonwerend effect.

De compacte volumes bieden een grote flexibiliteit voor de indeling van de kantoorvloer. Een standaardniveau zal ongeveer 1.500 m² omvatten. Zowel landschapsindeling als individuele kantoren of mengvormen kunnen probleemloos ondergebracht worden op één werkvloer. De centrale patio vormt samen met de functionele kern het centraal element van de werkvloer.

Naast het voorzien van natuurlijk licht, vervult de patio tevens een energetische rol. Van binnenuit ontstaat een interessante wisselwerking tussen de verschillende volumes met boeiende doorzichten naar de omgeving toe. Naast een ambitieuze en vooruitstrevende architectuur ambieert “Pure M” ook een hoge standaard op energetisch en ecologisch vlak. Dit kadert in de globale ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel en ondersteunt hiermee ook de wens van de stad Mechelen om hierin een voortrekkersrol te spelen.