Ragheno-park Mechelen

De komende jaren gaat de stationsomgeving in de stad Mechelen volledig op de schop. Niet alleen krijgt de stad een nieuw hoofdstation, ook worden de belendende percelen om het station opnieuw ingericht en deel gemaakt van het nieuwe hart van de stad. Beherman is een belangrijke partij in het stadsvernieuwingsproject.

De groep is eigenaar van ruim veertien hectare grond in het plangebied, dat de naam Ragheno-park draagt. Momenteel is de groep in onderhandeling met de overheden over de sanering van een deel van het terrein, daar dit historisch vervuild is. Saneren gaat circa zes miljoen euro kosten. Met de invulling van het park is inmiddels een start gemaakt. Het Vlaamse Rode Kruis vestigt zich in het Raghenopark met een nieuw hoofdkwartier dat op dit moment in aanbouw is en in de loop van 2013 wordt opgeleverd. Het is het begin van een vernieuwing van de stationsomgeving die Mechelen in de nabije toekomst niet alleen in beweging maar ook nog eens op de kaart zal zetten.

De strategische uitbouw van de ruime stationsomgevingen is één van de krachtlijnenvan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Mechelen. Het is het meest ingrijpende stadsontwikkelingsproject van de stad Mechelen voor de volgende decennia. Het heeft een internationale uitstraling en zet Mechelen op de kaart. In het Mechelen van de 21e eeuw aan het Spoor wordt resoluut gekozen voor een duurzaam mobiliteitsconcept, een gedurfde architectuur en nieuwe stedenbouwkundige oplossingen. Dat resulteert in de aanleg van een nieuwe spoorlijn (bypass) en van een noodzakelijke ontsluitingsweg voor personen- en vrachtvervoer (tangent), in de uitbouw van een multimodaal trein- en busstation en in de heraanleg van straten en pleinen in de omgeving van het station, met een aangepasteverkeerscirculatie tot gevolg.

De aanleg van de Bypass is nodig en dringend om een snelheidsverhoging van 100 km/u naar 160 km/u mogelijk te maken voor doorgaande internationale treinen ter hoogte van het station Mechelen, om een capaciteitsverhoging van het station Mechelen te realiseren in het kader van o.a. het Diabolo- project en het GEN- project. Mechelen Station is het belangrijkste openbaar vervoersknooppunt van Mechelen, het zuiden van de provincie Antwerpen en het noorden van de provincie Vlaams-Brabant, ook voor het busknooppunt. Vanuit het station van Mechelen wordt de omliggende regio – zowel stad, voorstad als de verder gelegen gemeenten – ontsloten. Het is dan ook een halte voor alle stads- en streeklijnen.

De Tangent en de Bypassmaken deel uit van één infrastructuurproject met een hoge stedenbouwkundige enarchitecturale kwaliteit. Beide infrastructuren moeten op een geïntegreerde wijze wordenontworpen en gerealiseerd. De overlast voor de stad en haar bewoners/gebruikerstijdens de uitvoering van de werken moet minimaal zijn.

De functie van het stationsgebouw – een ontwerp van architect Salvatore Bono – wordt op een toekomstgerichte en gebruiksvriendelijke manier ingericht. Belangrijk voor dit gebouw en de directe omgeving zijn de leesbaarheid, de multifunctionaliteit, de sfeerbeleving, de bereikbaarheid en de integrale toegankelijkheid, met speciale nadruk op de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit. Er wordt een ondergronds parkeergebouw met een capaciteit van 2000 wagens aangelegd.

De capaciteit van het busstation moet rekening houden met de ambitie om de verwachte reizigersgroei bij de spoorwegmaatschappij grotendeels op te vangen met bussen. Het busstation moet zodanig worden geconcipieerd dat het op een ruimte- en kostenefficiënte manier het dynamische gegeven van de benodigde capaciteit doorheen de tijd kan opvangen.

Het gebied is strategisch gelegen ten zuiden van de historische kern van de Stad Mechelen en omvat een belangrijk Plangebied met het oog op de stadsontwikkeling van de Stad Mechelen en meer in het bijzonder de stationsbuurt. Dit Plangebied omvat onder meer gronden in eigendom van zowel Park Ragheno, van Euro Immo Star en van MG Real Estate. Met het oog op deze stadsontwikkeling en de ontwikkeling van het Plangebied wordt een ondergrondse ontsluiting gepland onder de huidige stationsparking en onder (en over) de terreinen van de Centrale Werkplaatsen richting het Plangebied. Het gaat om een geheel van onderbenutte gronden, die slechts opnieuw kunnen worden gebruikt door middel van structurele maatregelen, zowel inzake de aanpak van aanwezige verontreiniging als door de noodzaak om een nieuw ruimtelijke uitvoeringsplan op te stellen (zie verder). De gronden van het projectgebied zijn eveneens geografisch aaneensluitend, en zijn uitermate geschikt voor een gecoördineerde aanpak inzake herontwikkeling.

 

Download de presentatie van Raghenopark Mechelen
presentatie Raghenopark_151026

logo health invest

Industrieweg 3
2880 Bornem
BELGIUM
T. +32 (0)3 890 9111